28 Mart 2020 Cumartesi

FRANCHİSE SÖZLEŞMESİ

CAFE (ÖRNEK MARKA ADAM GİBİ BİR YER) 

Franchise Sözleşmesi

Franchise Sözleşmesi Franchising: Bir mal ve/veya hizmet ve/veya teknoloji pazarlama yöntemidir. Yasal ve finansal açıdan ayrı ve bağımsız kuruluşlar olan franchisor ve franchisee’nin aralarında kurdukları yakın ve sürekli iş birliğine dayanır. Bu ilişkide franchisor, franchisee’lerine bireysel olarak işlerini kendi sistemine uygun olarak yürütme hak ve yükümlülüğünü verir.

Franchisee, doğrudan veya dolaylı bir malı bedel karşılığında franchisor’ın ticari adını veya markasını, know-how’ını, iş görme ve teknik yöntemlerini, iş görme sistemini ve diğer sınai ve fikri mülkiyet haklarını kullanma hak ve zorunluluğunu, taraflar arasında bu amaçla yapılan yazılı bir franchising anlaşmasının süresi ve kapsamı içinde, devamlı alacağı ticari ve teknik destek ile üstlenir.

Franchisor: Kendisi ve bireysel franchisee’lerinden oluşan franchise sisteminin kurucusu ve uzun vadeli koruyucusudur.

Franchisee: Bir malı bedel karşılığında, franchisorun markasını, iş görme ve teknik yöntemlerini, işbu anlaşma, şart, süre ve kapsamı içinde satın alan kişi veya kişiler veya kurumdur.

Marka: Franchisor’un tescilli markası olan ‘ADAM GİBİ BİR YER GURU KAHVECİ ’ anlaşmasıdır.

Sözleşmenin Başlangıcı
İşbu sözleşmenin okunarak mutabakata varılıp imzalandığı tarih olarak kabul edilir.

Sözleşme Süresi
Başlangıç tarihinden itibaren 5 yıldır.

Franchisin Bedeli
Başlangıç da büyüme planı  olarak yalnız ca 10.000 TL tl karşılığında,bilgi satışı ve isim kullanımı olarak anlaşma sağlanmıştır.

Bölüm 2: Sözleşme Şartları  1-Franchisore Ait Yükümlülükler

* Bu sözleşmenin konusu olan ve franchisee tarafından satılacak olan adam gibi bir yer  menüsünde bulunan veya daha sonra ilave edilecek ürünlerin, reçete uygulama ve servis yöntemlerinin öğretilerek, uygulama becerisinin kazandırılması ile sistem usul ve prensipleri doğrultusunda denetleyerek en iyi hizmetin verilmesini sağlamak.

* İşletmenin yukarıdaki hizmetleri verebilmesi için gerekli demibaş malzemeler franchisee tarafından karşılanacaktır.

* İşçi ücretleri franchisee’ye ait olmak üzere, tüm elemanlara usta öğretici ile bir ay süreli eğitim vermek.

* Gerektiğinde franchisee’nin  ürün bazındaki problemlerine anında çözüm getirmek.

* Özel bilgisayar programı konusunda eğitim vererek, pratik sipariş kabulünü sağlamak.

* Sisteme ait broşür, fiyat listesi, kutu, peçete vs. gibi basılı malzemeyi hazırlayarak, dağıtılmak üzere bedeli karşılığında teslim almak.

* Franchisee’in,franchisor’ın ticari itibarını ve müşteri ilişkilerini zedeleyecek, basiretli tüccar anlayışına ters düşecek davranış içinde olması ve bunu sürdürmekte ısrar etmesi halinde, markayı ve diğer franchisee’lerin itibarını koruma açısından sözleşmeyi  tek taraflı feshetme hakkına sahip ve yükümlüdür.

İMZA
Franchisor

2-Franchisor’e Tanınan Haklar
* Sistemin kurulup işletmeye alınması ve kuruluş sürecinin başlaması için sözleşme başlangıç tarihinde peşin ve nakit olarak 5000 tl tahsil edecektir.

* İşletmede, satış fiyatı, hizmet kalitesi, temizlik ve müşteri ilişkilerin istediği her zaman denetleme ve bilgisayar raporu alma hakkına sahiptir.

3-Franchisee’nin Yükümlülükleri

* İsim hakkı, öğretim hizmetleri, beceri aktarımı ile tüm standart kuruluş  harcamaları franchisor tarafından (ek listede mevcut harcamalar) yapılacağından sözleşme bedeli olan toplam 10.000 tl  franchisor haklarında belirtildiği şekilde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

* Franchisor’ın iş talimatı, düzeni ve reçeteleri ile genel temizlik kurallarına başka bir yorum katmamak üzere uyacaktır.

* Franchise, kendisine ait iş yerinde, bizzat bulunup, hizmeti kendi denetiminde sunacaktır. Herhangi bir sebeple işin başında olmaması durumunda, iş yerinde varmış gibi kabul edilerek gerekli müeyyide uygulanır, tekrarı halinde sözleşmenin fesih sebebi sayılabilir.

* Franchisee, kendisine ait iş yerinin SSK, maliye, belediye ve benzeri resmi kuruluşlar ile 3.şahıslara ait borç ve yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Bundan doğan hiçbir sorumluluk franchisora rucu edemez, yükletilemez.

* Franchisee her ayın sonu itibariyle, bilgisayar toplu satış raporunu franchisor merkezine (istenildiği taktirde) teslim etmekle yükümlüdür.

* Franchisee işletmesinin gelişmesi ve franchise sisteminin ortak kimliği ile saygınlığının korunması için azami gayreti göstermelidir.

* Franchisor’ın verimli yönetimi için, performansı ve mali durumunu belirleyecek işletme bilgilerini verecek, franchisor’ın temsilcilerine işletme kayıtlarını incelemesi konusunda yardımcı olacaktır.

* Franchisor’a ait reçete, sistem, program ve benzer özel bilgi ve belgelerin 3.şahıslara aktarılması konusunda tam gizlilik içinde olacağını kabul ve taahhüt eder. 3.şahıslara franchise hakkının tamamını veya bir kısmını kullandıramaz. Eğer bilgi vermeden Reçete, malzeme, sistem hakkında bilgi ve belge verdiğinin tespiti halinde 50.000 dolar tazminat ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

Fesih ve devir
  • Sözleşmenin devir hakkı var mı: (Franchisor bilgisinde sözleşme yenilenerek devir edilebilir)
  • Devire olanak sağlanıyor mu:  ( Devir işlemlerinde yeni bir Franchise gibi düşünülmeden Franchisee in yararına ve ş disiplin kurallarına göre hareket edilir.
  •  Devirden gelir talep ediyor mu : (Yalnız ca masraflar alınır)
  • Sözleşmenin yenilenmesinin şartı ne:  (5 yıllık sözleşme sonunda karşılıklı uyum ve anlaşma sağlanmış ise yeni bir sözleşme yapılır.
  • Franchise alanın anlaşmayı iptal hakkı var mı:  ( Ödenilen ücret geri ödenmez,zira alınan ücret tanıtım ve büyüme fiyatıdır bu bedelin çoğu zaten  Franchise’e reklam ve masraf olarak sunulmaktadır.
  •  Hataların düzeltilmesi için zaman tanınıyor mu? ( Biz bir aileyiz ve prensibimizde Franchise ‘ i yıpratmak yoktur  uyum içerisinde zaman tanınacaktır.
İMZA
Franchisor

  • Hastalık ve çalışmama halinde ne olacak?  (Önemli bir hastalık ve işletmenin sona ermesi durumunda ticari itibarımız ve Franchise ‘de düşünülerek hareket edilecek ve firma batmış gibi itibar bozukluğu ile değil tadilat yada benzeri açıklamalarla kapatılacaktır.
  • Ölüm halinde ne olacak?   (Uyumlu düşünülecek ve uygunluk durumunda yeni iş yeri sahibi ile sözleşme ( Eğitim de yeterliliğe eriştiği taktirde) yapılacaktır.
  • Haciz veya iflas halinde ne olacak? Derhal firmamıza haber verilecek ve bütçe konuşulacak,demir başlar ayrılacak durum toplanmayacak gibi ise gerekirse hızla tabela ve cafe görselleri gizlenecektir.
  • Rekabet yasağı var mı?   ( Firma ismine leke sürmeyecek rekabetler ve reklamlar bilmemiz gerekiyorsa bildirilecek,eğer bayinizin başarısı üst sıralarda ise size özel olanaklar sunulacak diğerleriyle fikirlerinizi ve başarı sırlarınızı paylaşmanız istenecektir.

4-Franchasee’ye Tanınan Haklar

* Franchisor’ın tescilli marka ve logosunu sözleşmede belirtilen adreste  kullanma.

* Marka ile ilgili afiş, tabela ve reklam vasıtalarını bulunduğu iş yerinde kullanma.

* Bölgesinin ihtiyacı olan broşür, menü vb. basılı malzeme adedini merkeze bildirerek bedeli karşılığı alarak, dağıtmak.

* Bu sözleşme tarihinde, menüde olmayan yeni ürünlerin çıkması halinde, bunların reçete ve formüllerini öğrenmek, talep etmek franchisor ile aynı kalitede uygulamak.

* Franchise hakkını, yalnızca sözleşmede yazılı tesiste kullanabilir.

5- Genel Şartlar

*  Franchisor’ın belirlediği ve onayladığı kaynaklar, mal alımında birinci tercih olarak değerlendirilecektir.

* Franchise alan, işletmesinde bizzat bulunarak, hizmeti devamlı denetlemek zorundadır.

* İşbu sözleşme franchısor’ın muvafakati olmadan 3. şahıslara devir ve temlik edilemez. Sözleşmeden doğan haklar kullandırılamaz.

* Yatırım için gerekli standart harcamalar ekte belirtilmiştir. Yer durumunun gerektirdiği ilave harcamalar iş bitimini takip eden 3 gün içinde franchisor’a ödenecektir(Anahtar teslim iş yerlerinde). Ödeme tamamlanmadan işletme açılamaz.

* Anlaşmanın yenilenmesi; her hangi bir nedenle feshedilmezse 5 yıl sonunda tarafların 30 gün içinde isteklerini yazılı olarak bildirmeleri ile 2 yıl süre ile yenilenir.

* Anlaşmanın feshi; işbu sözleşmedeki yükümlülüklere uyulmaması yerine getirilmemesi veya yapılan ihtara rağmen 3 gün içinde önlem alınmaması halinde sözleşme franchisor tarafından tek taraflı olarak feshedilir.

* Sözleşmesi feshedilen iş yerinden kalan broşür tabela ve firmamıza ait logolu ürünlerin kullanılmamasını, Aynı iş yerinde hiçbir şekil ve markada yiyecek maddesi izinsiz satılamaz, imal edilemez, bu maddenin ihlali halinde franchise alan günlük 500 dolar tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

* Franchise işbu sözleşmenin herhangi bir sebeple feshi veya yenilenmemesi halinde, ADAM GİBİ BİR YER menüsündeki hiçbir ürünü imal edemez, satamaz, sattıramaz, bu şartı işin başında kabul ve taahhüt eder. Bu maddenin ihlal edilmesi halinde 10.000 dolar tazminat ödemeyi hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kabul ve taahhüt eder, O ürünü de satıştan kaldırır.

* Sözleşmenin uygulanmaması halinde, broşürlerde belirtilen sipariş telefonları 3.şahıslara satılamaz kullandırılamaz, franchısor’a devir edilir veya 3 ay süre ile kapatılır. İşbu sözleşme 3 sahifeden ibaret olup, taraflarca imzalanmadan 1 hafta önce okunmuş ve gününde imzalanmıştır. Sözleşmenin uygulanmamasından doğacak uyuşmazlıklarda ''İSTANBUL FİKRİ SİNAİ HAKLAR HUKUK VE CEZA MAHKEMELERİ ''yetkili kılınmıştır.

FRANCHİSE SÖZLEŞMESİ

YORUMLARINIZI ÇOK ÖNEMSİYORUZ,LÜTFEN BUYRUN...